Termeni si conditii

Revizii

Termeni şi condiţii

TRUST MOTORS a lansat site-ul ''www.peugeot.com.ro'' pentru informarea rapidă şi corectă a tuturor utilizatorilor. Vizionarea şi/sau utilizarea acestui site de către orice persoană este condiţionată de respectarea Condiţiilor Generale de Acces şi Utilizare, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Prin accesarea şi utilizarea site-ului www.peugeot.com.ro acceptaţi, implicit şi necondiţionat, prezentele Condiţii Generale de Acces şi Utilizare

Informatiile conţinute de acest site sunt generale, având scop informativ şi sunt adresate clienţilor Peugeot, precum şi altor persone interesate.
TRUST MOTORS nu îşi asumă răspunderea pentru acurateţea acestora, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informaţiile conţinute de acest site să fie cât mai corecte şi cât mai actuale.

Condiţiile Generale de Acces şi Utilizare reglementează:

Dreptul de Proprietate

Informaţii despre produse, servicii şi preţuri

Reţeaua de concesionari Peugeot

Date personale

Protecţia altor informaţii comunicate

Limitarea răspunderii

Administrarea şi actualizarea site-ului

Lege aplicabilă

 

Dreptul de Proprietate

TRUST MOTORS este autorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele sonore cu sau fără animaţie, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Trust Motors care este autorizat de către Automobiles Peugeot să le utilizeze.

Numele PEUGEOT, sigla Peugeot, numele autovehiculelor, precum şi produsele şi serviciile ce-i sunt asociate sunt mărci înregistrate Automobiles Peugeot şi sunt protejate prin drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală referitoare la protecţia modelelor înregistrate.
Aplicarea, imitarea, reproducerea şi utilizarea acestora, parţial sau total, fără autorizarea scrisă din partea Trust Motors constituie delict de reproducere frauduloasă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Conţinutul şi elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv -  dar fără a se limita la acestea - tot conţinutul format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secţiunilor/minisite-urilor/ showroom-urilor  dar şi orice alt material, transmis sub orice formă de/şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparţin Trust Motors, fiind proprietatea acestuia.

Reproducerea totală sau parţială, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul „www.peugeot.com.ro” sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate folosinţei strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze legislaţiei în vigoare referitoare la proprietatea intelectuală.

Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute în scris pe adresa „Solicitări Info” a site-ului.

 

Informaţii despre produse, servicii şi preţuri

Site-ul „www.peugeot.com.ro” are ca scop prezentarea generală şi promovarea gamei de produse şi de servicii PEUGEOT distribuite în România.

TRUST MOTORS îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la modele, caracteristici tehnice, dotări standard sau opţionale şi preţuri, în orice moment, fără notificare prealabilă, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea TRUST MOTORS, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă necondiţionat ca orice informaţie existentă pe site nu este şi nu poate fi considerată drept oferta de produse sau de servicii venind din partea TRUST MOTORS. Informaţiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor si serviciilor oferite de TRUST MOTORS sau de membrii reţelei sale.

Caracteristicile autovehiculelor noi prezentate pe site-ul „www.peugeot.com.ro” sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Reţeaua de concesionari Peugeot

Reţeaua Peugeot din Romania este de asemenea la dispoziţia Dumneavoastră pentru a comunica informaţiile suplimentare pe care aţi dori să le cunoaşteţi cu privire la fiecare dintre produsele şi serviciile prezentate pe site.
Pentru a evita orice informaţii eronate sau omisiuni şi dacă sunteţi interesat de un anumit model de autovehicul, de disponibilitatea modelelor prezentate, de cele mai recente evoluţii ale acestora, etc, vă rugam să contactaţi cel mai apropiat concesionar Peugeot (pe care îl puteţi găsi în pagina noastră la secţiunea Reţeaua Peugeot).

Date personale

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor  electronice TRUST MOTORS SRL, persoana juridică română, înregistrată în registrul Comerţului - Bucuresti sub nr. J40/778/19.01.2005, CIF: 15301079, Atribut fiscal RO, Capital social: 100.000 RON, sediul social în B-dul Iuliu Maniu nr. 572-574, sector 6, Bucureşti, 061129, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informaţiile pe care TRUST MOTORS le colectează diferă în funcţie de modul în care folosiţi site-ul. Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poştală, număr de telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi.
De asemenea, TRUST MOTORS va putea folosi datele personale pentru evidenţa clienţilor, pentru realizarea de statistici proprii, pentru sondaje de produs şi pentru marketing.
Informaţiile vor fi folosite exclusiv de către TRUST MOTORS şi dealerii săi şi nu pot fi vândute sau puse la dispoziţia unor terţe persoane fără informarea sau acceptul dvs. prealabil. În funcţie de datele pe care le furnizaţi veţi fi contactaţi la telefon, prin poştă sau prin e-mail.

Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a va adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate la adresa indicată la secţiunea „Solicitări Info" a prezentului site.


Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române în vigoare. Angajaţii TRUST MOTORS, precum şi concesionarii Peugeot sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea datelor dvs.

Protecţia altor informaţii comunicate

Informaţiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la observaţiile, criticile, sugestiile, preferinţele şi/sau pasiunile dumneavoastră pot fi utilizate fără restricţii de către TRUST MOTORS exclusiv pentru îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor oferite.

Limitarea răspunderii

 

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. TRUST MOTORS nu va putea fi ţinut responsabil pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informaţii sau programe stocate pe computerul dvs.) şi/sau pentru prejudicii materiale şi/sau financiare, rezultate ca urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.
TRUST MOTORS nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe site. TRUST MOTORS va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.
În mod expres, Utilizatorii site-ului înteleg şi acceptă că TRUST MOTORS este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului „www.peugeot.com,.ro” şi/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta sau de celelalte site-uri oficiale ale Grupului PSA Peugeot Citroen.
În caz de forţă majoră, TRUST MOTORS şi/sau angajaţii ori reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc.
Acest site conţine link-uri către site-uri externe, care nu se află sub controlul şi responsabilitatea TRUST MOTORS. De aceea nu suntem răspunzători sub nici o formă pentru conţinutul niciunuia dintre aceste site-uri.

Administrarea şi actualizarea site-ului

TRUST MOTORS îşi rezervă dreptul de a modifica oricând şi în orice mod accesul la site, conţinutul acestuia, precum şi conţinutul prezentelor Condiţii Generale de Acces şi Utilizare, integral şi/sau parţial, fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate faţă de Utilizatori şi fără ca modificările să presupună responsabilitatea  TRUST MOTORS, a membrilor reţelei Peugeot sau a angajaţilor săi. Aceste modificări şi actualizări se impun Utilizatorului care trebuie, prin urmare, să se raporteze în mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.
Orice modificare este considerată ca fiind acceptată deplin şi neconditionat de către Utilizatorii site-ului, prin simpla accesare şi/sau utilizare a acestuia.

Lege aplicabilă


Prezentele Condiţii Generale de Acces şi Utilizare se supun şi sunt în conformitate cu legislaţia română în vigoare.  
Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor site-ului şi ale TRUST MOTORS, prevăzute în prezentele Condiţii Generale de Acces şi Utilizare, precum şi toate efectele juridice pe care le produc acestea sunt guvernate şi vor fi interpretate în conformitate cu legea română în vigoare.
Orice litigiu născut din sau în legătură cu interpretarea şi/sau aplicarea prezentelor Condiţii Generale va fi soluţionat pe cale amiabilă. În cazul unui litigiu, acesta va fi soluţionat de către Instanţa judecătorească competentă.

TRUST MOTORS vă recomandă să vizitaţi această pagina periodic pentru a citi "Condiţiile Generale de Acces şi Utilizare" deoarece acest document vă obligă legal. Accesarea şi/sau utilizarea în continuare site-ului „www.peugeot.com.ro” sau a serviciilor oferite de către acesta reprezintă acceptarea necondiţionată a modificărilor aduse prezentului document.

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, TRUST MOTORS SRL, persoană juridică romana, înregistrată în registrul Comerţului - Bucuresti sub nr. J40/778/19.01.2005, CIF: 15301079, Atribut fiscal RO, cu sediul social în B-dul Iuliu Maniu nr. 572-574, sector 6, Bucuresti, 061129, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.
Informaţiile pe care TRUST MOTORS le colectează diferă în funcţie de modul în care folosiţi site-ul. Este posibil să utilizaţi site-ul fără a fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale, dar dacă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa poştală, număr de telefon. Aceste informaţii sunt colectate numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea lor către noi.
De asemenea, TRUST MOTORS va putea folosi datele personale pentru evidenţa clienţilor, pentru realizarea de statistici proprii, pentru sondaje de produs şi pentru marketing.
Informaţiile vor fi folosite exclusiv de către TRUST MOTORS şi dealerii săi şi nu pot fi vândute sau puse la dispoziţia unor terţe persoane fără informarea şi acceptul dvs. prealabil. În funcţie de datele pe care le furnizaţi veţi fi contactaţi la telefon, prin poştă sau prin e-mail.

Refuzul dumneavoastra determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţte asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri datate şi semnate la adresa indicată la secţiunea „Solicitări Info" a prezentului site.
Transmiterea datelor personale unor autorităţi sau instituţii de stat se va face numai în cazul în care suntem obligaţi la aceasta conform legislaţiei române în vigoare. Angajaţii TRUST MOTORS, precum şi concesionarii Peugeot sunt obligaţi sa respecte confidenţialitatea datelor dvs.